• IMG 1474

Forundersøgelse og opmåling

Inden man planlægger en dræning bør der foretages en grundig forundersøgelse. En forundersøgelse behandler sædvanligvis følgende faktorer:

Eksisterende dræn

 • Hvorfor virker drænene ikke længere
 • Kan det afhjælpes uden at ny dræne
 • Skal der tages hensyn til de eksisterende dræn ved evt. ny dræning
 • Drænkort over eksisterende dræn (evt. i Hedeselskabets drænarkiv)
undersogelse 3

Jordbund

 • Jordbunden undersøges ved gravning af prøvehuller til under drændybde.
 • Jordlag beskrives med evt. vandstandsende lag.
 • Evt. indsendes en prøve til laboratoriet.
 • Undersøgelse for trykvand.
undersogelse

Nivellement

 • Arealet opmåles med GPS-udstyr, hvilket sikrer et godt projekteringsgrundlag.
 • Afløbsmulighederne undersøges.
 • Oplandsarealet beregnes.
undersogelse 2

Lovgivning

 • Lov om Vandløb.
 • Lov om Naturbeskyttelse.
 • Lov om Okker.

Læs mere om lovgivningen her

Vedligeholdelse af dræn

Vedligeholdelse af dræn

Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde bør heller ikke kræve megen vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod sandindtrængning.

Men - i okkerholdige jorde er der ofte problemer med vedligeholdelse.

Læs mere