• IMG 1474

Planlægning/ korttegning

Ved planlægning af dræningen (projektering) er det vigtigt at have den nødvendige erfaring og indsigt i vurdering af jordbund, vandbevægelse, trykvand, gamle dræn m.v. for at kunne vælge de rigtige drænmaterialer og den optimale drænmetode.

Efter forundersøgelsen:

 • Drænafstand
 • Drændybde
undersoegelse

Design af plan

 • Søgning i LER
 • Fremtidssikring
 • Udførelsesvenlig
 • Vedligeholdes venlig
design plan

Drænmetoder

 • Gravemaskine
 • Gravefri dræning
draen metode

Valg af materialer

 • Hovedledninger
 • Sideledninger
 • Brønde
 • Pakningsmaterialer
materialer

Pakningsmateriale

På jorde, der er vanskelige at dræne, anvendes ofte pakningsmaterialer. Der skelnes mellem to slags pakningsmaterialer, Hydraulisk pakning og Filterpakning. De har hvert sit formål.
Hydraulisk pakning er fyldige pakningsmaterialer, der øger indstrømningen af vand til rørene. De mest anvendte typer er filtergrus, muslingeskaller og savsmuld.
Filterpakning er materialer, der hindrer at partikler trænger ind i drænrørene. De mest anvendte typer er filterdug, filtergrus og savsmuld.

Hvilke jorder har brug for pakning

Behovet for pakning af drænrør bestemmes bedst ved hjælp af en jordbundsanalyse og man bruger desuden konsulentens erfaring med lignende jorder.
Jordbundsanalysen angiver jordens fordeling af ler, silt, sand og evt. grus. Den følgende graf viser, hvilke jordbundstyper, der er særligt vanskelige og derfor kræver en passende filterpakning.

paknin2xlillexw

Forskellige pakningsmaterialer

pakningsmaterialer

Denne tabel viser egenskaberne ved de mest anvendte pakningsmaterialer i Danmark

filtersand

Filtergrus til dræn
Filtersand til såvel hydraulisk- som filterpakning

Vedligeholdelse af dræn

Vedligeholdelse af dræn

Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde bør heller ikke kræve megen vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod sandindtrængning.

Men - i okkerholdige jorde er der ofte problemer med vedligeholdelse.

Læs mere