Dræning

Dræning

Den, der har dræningen i orden, har sit på det tørre

Gravefri dræning med sandpakning omkring drænslangen.

Der er mange miljø- og driftsmæssige fordele ved velafvandet jord.

Der skal planlægges inden der graves. Både projektering og udførelse af arbejdet bør håndteres af professionelle folk med stor erfaring i dræning. Præcis opmåling og kortlægning foretages med GPS.

HS-Dræning har 2 specialmaskiner til gravefri dræning samt flere gravemaskiner til dræning ved opgravning og nedlægning i render. Gravefri dræning er en forholdsvis billig form for dræning.

Det er ikke alle projekter der er lige egnet til gravefri dræning – og derfor er det vigtigt med en forundersøgelse – og med erfaring.

Start med en besigtigelse af marken og få en snak med firmaets drænkonsulent

Kontakt os vedr. projektering

Udførelse af dræn

IMG_6515

Dræning med gravefri drænmaskine

Gravefri dræning er en hurtig og billig drænmetode. Ca. 85 % af dræningen hos HS-Dræning udføres med de 2 gravefri drænmaskiner.

Der kan drænes med såvel færdigpakkede rør som upakkede rør. De upakkede rør kan pakkes med filtergrus ,og lægges på fibertex for at forhindre indtrængning af evt. finsand nedefra

I lavninger og i vanskeligt gennemtrængelige jorde kan filtergrus-pakningen med fordel efterfyldes helt op til terræn.

img-1379-min

Dræning med gravemaskine

Til mindre projekter ,og i specielle jordtyper, kan det være den bedste løsning at grave drænene ned.

Vi har gravekasser ,med rulle med fibertex under slangen, og filtergrus i den ønskede højde over drænet

Vedligeholdelse af dræn

Dræn skal som at andet også vedligeholdes. Hvor ofte afhænger af området.

Meget okker er lig med meget vedligehold, mens lerjordene på f.eks Sjælland ingen vedligehold kræver

Vi råder over en spuler med ca 700 meter lavtrykspuler og 240 meter højtrykspuler

Dræning er et grundvilkår for planteproduktionen. Ved dræning fremmes afstrømningen af overskudsvand i rodzonen således, at der til stadighed opretholdes et passende luftskifte til planterødder og mikroorganismer. Samtidig forbedres forholdene for planternes næringsoptagelse og vækst. Jordens bæreevne forbedres, og afvandingen af arealet bliver mere ensartet. En god dræningstilstand er af grundlæggende betydning for mulighederne for blandt andet frit afgrødevalg, rettidig såning, hensigtsmæssig jordbearbejdning og ukrudtsbekæmpelse samt nogenlunde ubesværet færdsel på markerne under høst. Dræningen fjerner overskudsnedbør og sænker grundvandsspejlet, således at rødderne kan udvikle sig ned i en større rodzone, hvorved afgrøden får mulighed for et større og kraftigere rodnet, der kan forbedre adgangen til vand og næringsstoffer.
Mange forsøg og undersøgelser viser et merudbytte for dræning på mellem 10 og 25 procent.

Under danske forhold vil der ofte være to årsager til at der er behov for dræning:

 • Grundvandet står for højt (lavtliggende, flade jorder)
 • Vandet synker for langsomt i undergrunden (de fleste lerjorder i Østjylland og på Øerne)

Fordele ved velafvandet jord

Miljømæssige fordele

Velafvandet jord er til gavn for miljøet, idet dræningen bl.a. medfører:

 • Optimal gødningsoptagelse og mindre udvaskning som følge af dybere rodsystem og bedre vækst og konkurrence overfor ukrudt og sygdomme.
 • Mindre overflade afstrømning og dermed mindre risiko for erosion af jord og gødningsstoffer til vandløbene.
 • Bedre muligheder for udbringning og nedmuldning af husdyrgødning i de forholdsvis snævre tidsrum der er til rådighed forår og efterår.
 • Mindre behov for kemiske ukrudtsmidler, idet velafvandet jord giver langt bedre muligheder for effektiv mekanisk ukrudtsbekæmpelse.
 • Mindre behov for plantebeskyttelsesmidler på grund af færre sygdomsangreb i afgrøderne.
 • Velafvandet jord er en betingelse for at opnå en høj andel af grønne marker i vinterhalvåret.
 • Mere konstant vandtilførsel til vandløbene pga.. stødpude effekten i jorden.

Driftsmæssige fordele

 • Optimale forhold i rodzonerne vedr. luftskifte og vandforsyning og mikrobiel aktivitet – hvilket
 • medfører større rodudvikling og optimal udnyttelse af plantenæringsstoffer, især organisk gødning.
 • Højere jordtemperatur om foråret – tidligere færdsel på jorden – tidligere såning – længere vækstsæson – bedre gødningsudnyttelse – større udbytte.
 • Lettere/mulig færdsel med gødningsspredere (gylle) tidligt om foråret. – Mindre energiforbrug.
 • Mindre strukturskade på jorden.
 • Lettere arrangering og markinddeling ved ensartet afvandingstilstand.
 • Mulighed for friere afgrødevalg.
 • Større frihed i sædskiftet.
 • Større fleksibilitet i forbindelse med ‘grønne marker’.
 • Mulighed for dyrkning af afgrøder med større dækningsbidrag.

Alt i alt – giver dræning en mere miljøvenlig drift samt større udbytter og lavere driftsomkostninger.

Dræningens omfang i Danmark

I Danmark er cirka halvdelen af landbrugsarealet drænet, hvilket svarer til cirka. 1,4 mio. ha. I Jylland er cirka 40 procent af landbrugsarealerne drænede, mens cirka 80 procent af øernes landbrugsarealer er drænede.
Der er drænet cirka 250.000 ha humusjorde i Danmark. Drænsystemernes levetid på humusjord er ca. 30 år, hvorved der vil være behov for omdræning af cirka 8.000 ha pr. år. Sættes levetiden for de resterende drænsystemer til cirka 60 år, så vil dette areal, der dækker cirka 1.150.000 ha, have et omdræningsbehov svarende til omkring 19.000 ha pr. år. Årligt vil der således være et samlet omdræningsbehov på cirka 27.000 ha. Opgørelserne er dog usikre, da der ikke findes undersøgelser af nyere dato.

Tidligere blev der givet tilskud til at dræne. Dette tilskud ophørte helt i 1989. I tabel 1 ses, hvor stort et areal, der er blevet bevilget dræningstilskud til i perioden 1975-1988. Derudover er der udført omdræningsarbejde uden tilskud, men langt fra nok til at dække behovet på 20.000 ha årligt. Af-vandingstilstanden på danske jorder bliver således dårligere, også selvom der ses bort fra marginale jorder og okkerpotentielle områder.

Resultatet er, at betingelserne for jordbearbejdning, afgrødernes spiring, vækst og udnyttelse af næringsstofferne fortsat forringes.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.